Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Školský poriadok

Školský poriadok Materskej školy Moyzesova 263/12,  Dolné Kočkovce

Materská škola Moyzesova 263/12, Dolné Kočkovce

Jancíková Božena
riaditeľka materskej školy

V pedagogickej rade prerokovaný dňa: 30.8.2016

Platnosť od 1.9.2016

Vydala: Jancíková Božena, riaditeľka MŠ


Školský poriadok obsahuje:

I. Všeobecné ustanovenia

II. Základné ustanovenia

Článok 1: Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie

Článok 2: Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými a ďalšími zamestnancami materskej školy

Článok 3: Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

Článok 4: Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou a násilím

Článok 5: Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy a ochrana spoločného a osobného majetku

III. Záverečné ustanovenia


 

I. Všeobecné ustanovenia

     Školský poriadok materskej školy vydáva riaditeľka Materskej školy Moyzesova 263/12, 020 01 Dolné Kočkovce, v zmysle § 153 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, Vyhlášky č. 308/2009 Z.z. ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole, Zákona č. 355/2007 o verejnom zdravotníctve, Vyhlášky č. 330/2009o zariadení školského stravovania, Pracovného poriadku pre pedagogických a ostatných pracovníkov škôl a školských zariadení s prihliadnutím na špecifické podmienky Materskej školy.

 

II. Základné ustanovenia

Článok 1.

1.1 Prijímanie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materských školách

     Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z.z.

Pri prijímaní detí do materskej školy sa musí dodržiavať zásada:

Rovnakého zaobchádzania a zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie (§ 3 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z.z.).

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • Spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
 • Dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • Dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
 • Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

 • Ktoré dovŕšilo piaty rok veku
 • S odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a
 • S dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky).

 

1.2 Písomná žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

Dieťa, ktoré má zaradením výchovného poradenstva a prevencie identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca musí okrem žiadosti o prijatie dieťaťa a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

1.3 Spôsob podania žiadosti

Miesto a čas podávania žiadostí pre školský rok zverejní riaditeľka po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom dostupnom mieste spravidla od 20. apríla. Spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

 • Osobne
 • Písomne poštou
 • E-mailom
 • Elektronicky, ako formulár, atď.

Podmienkou prijatia žiadosti nemusí byť len osobné podanie. Povinnosť osobného doručenia žiadosti nie je ustanovená ani v zákone č.245/200/ Z.z. ani vo vyhláške MŠ SR č. 306/2008 Z.z.

1.4 Žiadosť zákonného zástupcu

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si prevezme zákonný zástupca v materskej škole, stiahne si ho na webovej stránke školy, alebo si sám podá žiadosť ručne vypísanú.

1.5 Počet podaných žiadostí

Vzhľadom na kapacitné možnosti materskej školy, nie všetky deti, ktorých zákonní zástupcovia požiadajú o ich prijatie do materskej školy, budú prijaté. Ak materská škola z kapacitných dôvodov nemôže prijať všetky deti, ktorých zákonní zástupcovia o prijatie na predprimárne vzdelávanie žiadajú, riaditeľ vydá rozhodnutie o neprijatí na predprimárne vzdelávanie v materských školách.

1.6 Prijatie dieťaťa do materskej školy

Dieťa je do materskej školy prijaté , ak riaditeľ materskej školy o jeho prijatí vydal rozhodnutie. (§ 5 ods. 14 písm.a) zákona č.596/2003 Z.z.).

1.7 Prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Do materskej školy možno spolu so zdravými deťmi prijať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a to na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu.

Deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky  sa poskytuje výchova a vzdelávanie a stravovanie v materskej škole za tých istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky.

Rajonizácia pri materských školách neplatí.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka vydá riaditeľka spravidla do 30. mája.

Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľke do 30. mája, aj so žiadosťou o rezerváciu miesta v MŠ na nasledujúci školský rok. Prijímanie detí počas školského roka sa uskutoční iba v prípade voľného miesta. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace. Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do MŠ postupne na jednu, dve, najviac štyri hodiny, pričom spolupracuje s pedagogickými zamestnancami. Ak sa dieťa zadaptuje, môže MŠ navštevovať v dohodnutom čase. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti a v záujme zdravého vývinu dieťaťa môže riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy (na dohodnutý čas), alebo o ukončení tejto dochádzky, a to na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

O počte prijatých a neprijatých detí riaditeľka písomne informuje zriaďovateľa.

Podľa školského zákona § 11 ods.. 7 a) má MŠ právo získavať a spracúvať osobné údaje o deťoch a zákonných zástupcoch podľa rozsahu uvedenom v zákone.

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania (vydané na tlačive schválenom ministerstvom školstva), ktoré vydá riaditeľka spravidla 30.6. príslušného kalendárneho roka.

 

Článok 2

2.1 Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými a ďalšími zamestnancami materskej školy

Dieťa má právo na:

 • Bezplatné vzdelanie v MŠ rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
 • Vzdelanie v štátnom jazyku v rozsahu ustanovenom v školskom zákone
 • Individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti a zdravotný stav
 • Úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti
 • Poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním
 • Výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí
 • Organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotného stavu a v súlade so zásadami psycho-hygieny
 • Úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu
 • Právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov
 • Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.
 • Deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky sa poskytuje výchova a vzdelávanie a stravovanie v materskej škole za tých istých podmienok, ako občanom Slovenskej republiky.

Dieťa je povinné:

 • Neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní
 • Dodržiavať školský poriadok materskej školy a ďalšie vnútorné predpisy školy
 • Chrániť pred poškodením majetok MŠ (bezohľadné správanie dieťaťa)
 • Pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní (pravidelná dochádzka do MŠ)
 • Konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ostatných osôb, zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní – podľa § 58 ods. 3 zákona č.245/2008 Z.z. ak dieťa svojim správaním agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných detí, alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom vzdelávanie, pedagogický zamestnanec môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie dieťaťa z kolektívu do samostatnej miestnosti za prítomnosti dozoru. Riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu.
 • Ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov materskej školy
 • Rešpektovať pokyny zamestnancov materskej školy, ktoré sú v súlade s dobrými mravmi

 

Zákonný zástupca má právo:

 • Vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti.
 • Žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v MŠ poskytovali deťom vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa Školského zákona
 • Oboznámiť sa so vzdelávacími výsledkami svojho dieťaťa
 • Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa
 • Vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu materskej školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy

Zákonný zástupca je povinný:

 • Zabezpečiť pravidelnú dochádzku dieťaťa do MŠ, do určitého času (do 8,00 hod.) - vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovno-vzdelávaciu činnosť v MŠ
 • Dieťa vodiť do MŠ len zdravé, bez príznakov choroby, nežiadať od zamestnancov MŠ podávať lieky dieťaťu - informovať MŠ o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, zmene zdravotnej poisťovne, alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mali vplyv na jeho fyzickom zdraví socializácií, výchove a vzdelávaní. Dieťa odovzdať učiteľke, informovať ju o prípadných ťažkostiach.
 • Ak sa dieťa nemôže zúčastniť a výchove a vzdelávaní v MŠ, jeho zákonný zástupca je povinný najneskôr do troch dní od začatia neprítomnosti oznámiť triednej učiteľke dôvod neprítomnosti
 • Dodržiavať čistotu a hygienu dieťaťa, v prípade pedikulózy, túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť v MŠ a hlavu dieťaťu vyčistiť. Pri opätovnom zistení riaditeľke MŠ je potrebné priniesť od lekára potvrdenie, že dieťa má vyčistené vlasy.
 • Dieťa vodiť do MŠ vo vhodnom oblečení, s možnosťou absolvovať vychádzku vonku, aj v zhoršenom počasí.
 • Nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne spôsobilo
 • Prevziať dieťa osobne (zákonný zástupca) v triezvom stave (omamné a psychotropné látky), alebo poveriť splnomocnenú osobu, staršiu ako 10 rokov na prebratie dieťaťa z MŠ
 • Dodržiavať zákaz fajčenia v celom areáli MŠ
 • Spolupracovať s pedagogickými zamestnancami pri výchovnom pôsobení na dieťa v záujme jednotnej výchovy
 • Ak je neprítomnosť dieťaťa v MŠ dlhšia, ako 30  po sebe nasledujúcich dní, je zákonný zástupca povinný riaditeľke oznámiť dôvod neprítomnosti písomne a pri opätovnom nástupe predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia
 • Pre neprítomnosť po piatich dňoch je zákonný zástupca povinný predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia v zmysle zákona 355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Preložiť rozhodnutie vydané riaditeľom ZŠ o odklade povinnej školskej dochádzky
 • Pravidelne uhrádzať príspevky v zmysle VZN obce Dolné Kočkovce č.1/2013 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách v súlade s § 28 ods. 3 školského zákona za pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Dolné Kočkovce mesačne na jedno dieťa 5 €. Výška príspevku je určená v súlade s § 28 ods. 6 školského zákona v nadväznosti na § 2 písm. c) zákona č.601/2003 Z.z. o životnom minime, v platnom znení.

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:

 1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
 2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
 3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
 4. ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, pričom zákonný zástupca predloží potvrdenie od ošetrujúceho lekára
 5. ktoré nedochádzalo do MŠ v čase letných prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi viac, ako 30 dní.

Ak rodič uhradí príspevok a nastanú podmienky a) až e) MŠ vráti, alebo započíta úhradu na ďalší mesiac už zaplatený príspevok. Okrem toho príspevku je povinný uhradiť stravné, ktoré sa uskutoční do 10. dňa v mesiaci bezhotovostnou platbou – prevodom na účet. V prípade, že rodič neuhradí na účet určenú sumu v stanovenom termíne, alebo do 30. dňa v mesiaci, môže riaditeľ po predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa.

Podľa §5 ods. 4 e) Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole, môže riaditeľka MŠ rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa z dôvodu opakovaného porušenia školského poriadku materskej školy z týchto dôvodov:

- neoznámenie dôvodu neprítomnosti dieťaťa v období 14 pracovných dní a to ani po písomnej výzve, aby tak zákonný zástupca urobil do termínu určeného riaditeľkou MŠ

-  opakované neuhradenie príspevkov za dochádzku dieťaťa do MŠ a stravného

- riaditeľka MŠ ďalej rozhoduje o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu - § 5 ods. 3 zákona č. 596/2003

- podľa § 58 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. (Školský zákon) ak dieťa svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných detí a účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie.

 

2. 2 Výkon práv pedagogických zamestnancov vo vzťahu k dieťaťu a jeho zákonným zástupcom

Pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ. Zákonný zástupca, alebo ním poverená osoba , odovzdá dieťa osobne, aby mohol byť prekonzultovaný zdravotný stav dieťaťa. Pokiaľ opakovane nenastane stav, že zákonný zástupca dieťaťa pošle dieťa choré samé do triedy, bude sa to považovať za závažné porušenie tohto poriadku a učiteľka v spolupráci s riaditeľkou školy môže po predchádzajúcom upozornení rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ.

V prípade ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje dieťa z materskej školy do času ukončenia prevádzky materskej školy, materská škola bude postupne kontaktovať postupne všetky osoby, ktoré majú poverenie na prevzatie dieťaťa, ak ani jedna z poverených osôb neprevezme dieťa, bude materská škola kontaktovať príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru. Službu konajúca učiteľka nesmie dieťa odviesť k sebe domov.

Ak dieťa v MŠ počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a dozor poverenou osobou z radov zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý si v čo najkratšom čase dieťa z MŠ prevezme. Učiteľky nepodávajú deťom žiadne lieky, okrem liekov prvej pomoci.

Riaditeľka MŠ má právo na ukončenie dochádzky dieťaťa do MŠ na základe porušenia ustanovení tohto školského poriadku zo strany zákonného zástupcu dieťaťa po písomnom upozornení. (§ 5 ods. 4 e), vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole).

Materská škola bude

- dbať na napĺňanie rodičovských práv a povinností zákonných zástupcov, t.j., že počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu tak, ako to bolo do podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu (napr. že každý rodič má právo priviesť dieťa do materskej školy aj ho vyzdvihnúť)

- zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa dieťaťa a v prípade potreby poskytne objektívne nezaujaté stanovisko iba súdu,, ak si ho od materskej školy písomne vyžiada (pričom zákonným zástupcom toto nebude poskytnuté).

- bude rešpektovať v prípade narušených vzťahov medzi zákonnými zástupcami, len rozhodnutie súdu, alebo minimálne predbežné rozhodnutie súdu, ktorého zmyslom je dočasná úprava pomerov zákonných zástupcov vo vzťahu starostlivosti o dieťa.

- v prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému zo zákonných zástupcov, ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach zastupovať.

 

 

Článok 3

3. 1 Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

     Materská škola je umiestnená v jednej dvojpodlažnej budove. Na prízemí je 1. Trieda a spálňa, šatne, hygienické zariadenia, kancelárie, kuchyňa. Na poschodí sa nachádza 2. Trieda so spálňou a príslušenstvom. Hospodárska časť budovy je podpivničená. Sú tam skladové priestory, pivnica, kotolňa. Na dolnom podlaží sa nachádza nadstrešená terasa, ktorá je denne využívaná na pohybovú aktivitu detí.

Materská škola s celodennou prevádzkou je dvojtriedna. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 2,5 do šesť rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu a ak je voľná kapacita aj deťom mladším ako tri roky, tiež účasť zákonných zástupcov na výchove a vzdelávaní.

3. 1. 1 Prevádzka materskej školy:

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6,00 hod. do 15,30 hod.

Riaditeľka materskej školy: Božena Jancíková

Konzultačné hodiny: pondelok a piatok od 11,00 hod do 12,00 hod., prípadne podľa dohody so zákonným zástupcom.

Vedúca školskej jedálne: Jarmila Belicová

Konzultačné hodiny: od 13,00 do 14,00 hod.

Prevádzka materskej školy bola prerokovaná a odsúhlasená zriaďovateľom – obcou Dolné Kočkovce, schválená rodičovským združením a Radou školy.

3. 1. 2 Prevádzka počas prázdnin

Počas zimných a jarných prázdnin je prevádzka MŠ spravidla v úspornom režime, t.j. na 1 triedu pokiaľ počet prihlásených detí na prázdniny neklesne pod 12.

V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená na šesť týždňov z hľadiska ekonomických a hygienických dôvodov. V tomto období sa dôkladne čistia a dezinfikujú priestory, hračky a pripravuje sa nový školský rok.

V čase prerušenia prevádzky počas letných prázdnin môžu deti navštevovať materskú školu v iných okolitých obciach. V prípade, ak má zákonný zástupca dieťaťa v čase prerušenia prevádzky materskej školy počas letných mesiacov záujem o dochádzku do materskej školy iného zriaďovateľa, môže sa tak diať ale len na základe žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa a s vydaným rozhodnutia o prijatí na čas od / dátum/ - do/dátum/. Prijatím dieťaťa na takýto konkrétny čas do inej materskej školy nijako nie je dotknuté jeho prijatie v  „kmeňovej“ materskej škole, ktorú inak riadne navštevuje.

Prerušenie  prevádzky v čase letných prázdnin  oznámi  riaditeľka  materskej  školy oznamom spravidla  dva mesiace   vopred. 

Každé prerušenie prevádzky i prerušenie v čase prázdnin oznámi riaditeľka materskej školy (viditeľnom mieste), aby tak informovala  rodičov a taktiež zriaďovateľa. V čase prerušenia prevádzky počas letných prázdnin môžu deti navštevovať materskú školu v iných okolitých obciach.

3. 2 Denný poriadok: 

Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich v konkrétnej triede je spracované vo forme denného poriadku. Denný poriadok je zverejnený pre zákonných zástupcov na nástenke v šatni príslušnej triedy .

3. 2. 1 Organizácia tried a vekové zloženie detí:

Vekové zloženie detí: od 3 do 6 rokov

Prevádzka MŠ: 1. trieda 3 - 4,5 - ročné    6,00 – 15,15 hod.

                          2. trieda 4,5 - 6- ročné   7,00 – 15,30 hod.

Deti sú zlúčené v 1. Triede od 6,00 do 7,00 hod. a od 15,15 do 15,30 hod.

 

3. 2. 2 Dochádzka  detí  do  materskej  školy :

Zákonný zástupca  privádza  dieťa  do  MŠ  spravidla od 6.00 hod. -  do  8.00  hod. , po tomto čase učiteľka nemusí dieťa prevziať (ak zákonný zástupca neoznámil svoj príchod vopred). Preberanie detí z materskej školy je  spravidla  po 14,45 hod., najneskôr do 15,30 hod. Dieťa môže odísť z MŠ aj v inom čase   na základe oznámenia a dohody učiteľky so zákonným zástupcom

Riaditeľka vytvorí podmienky na dochádzku dieťaťa do materskej školy, pričom so zákonným zástupcom  dohodne dĺžku pobytu dieťaťa celodennú alebo poldennú.

Spôsob  dochádzky  a spôsob  jeho  stravovania  dohodne  zákonný zástupca  s riaditeľkou alebo  triednou  učiteľkou  MŠ. 

3. 2. 3 Preberanie detí:

Rodičia sú povinní odovzdať dieťa učiteľke, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie druhej učiteľka, ktorá ju strieda (prípadne dieťa odovzdať inému zamestnancovi školy).

Dieťa musí byť zdravé, čisto oblečené, upravené vlasy (gumičky, sponky, čelenky). Osobné veci musia byť uložené na určitom mieste, podpísané ( v skrinke), kde je potrebné udržiavať poriadok, podľa pokynov učiteľky. Učiteľka môže dieťa odovzdať iba rodičovi, svoje dieťa staršie ako desať rokov prípadne inej osobe (ktorú učiteľka pozná), na základe splnomocnenia. Po prevzatí dieťaťa zákonným zástupcom, alebo splnomocnenou osobou, táto zaň plne zodpovedá, aj keď s ním zostáva na školskom dvore. Zákonný zástupca musí svoje dieťa prevziať do 15,30 hodiny a opustiť areál MŠ, následne je budova uzavretá. Preberanie detí medzi učiteľkami v čase schádzania a rozchádzania sa uskutočňuje písomne na základe aktuálneho zoznamu detí s podpisom preberajúceho a odovzdávajúceho učiteľa.

3. 2. 4 Organizácia v šatni:

Do šatne majú prístup aj rodičia. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú rodičia deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Za poriadok v skrinkách a estetickú úpravu šatne zodpovedá učiteľka, za hygienu školníčka. Zákonným zástupcom sa odporúča sledovať oznamy na nástenkách, zaujímať sa o obsah dňa v MŠ, spolupracovať s učiteľkami v záujme spoločného a jednotného pôsobenia na dieťa, zúčastňovať sa rodičovských združení

3. 2. 5 Organizácia v umyvárni:

Každé dieťa má vlastný uterák, pohárik, kefku a pastu na zuby, hrebeň. Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie hrebeňov, pohárikov, čistú a suchú podlahu a hygienu umyvárne zodpovedá prevádzkový zamestnanec. Deti sa tu zdržiavajú len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka.

 

3. 2. 6 Organizácia na terase

Učiteľky využívajú terasu čo najčastejšie pri rôznych aktivitách – výchovno-vzdelávacích, pohybových. Navštevujú  ju za priaznivého i nepriaznivého počasia - využívajú pri tom možnosť pobytu dieťaťa vonku na čerstvom vzduchu v čo najdlhšej možnej miere.

Pri pohybových hrách a aktivitách dbajú na bezpečnosť detí z dôvodu rozložených lavičiek,  zábradlia (nenakláňať sa), telovýchovného náradia a iných hračiek.

3. 2. 7 Organizácia pri jedle:

Strava sa deťom podáva v jednotlivých triedach v dohodnutých časových intervaloch.                                  

 1. trieda: raňajky: o 8,30 hod., obed o 11,25 hod., olovrant o 14,20 hod.
 2. trieda: raňajky: o 8,30 hod., obed o 11,40 hod., olovrant o 14,20 hod.

Za kvalitu a predpísané množstvo stravy zodpovedá vedúca školskej jedálne. Ďalej zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim.

Za organizáciu a výchovný proces počas stravovania zodpovedajú učiteľky MŠ. Učiteľky vedú deti k osvojovaniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pritom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas jedla učiteľka nenásilne usmerňuje a podľa želania rodičov aj prikrmuje. Deti 3-oj ročné používajú pri jedle lyžicu, deti 4-5-ročné aj vidličku a v druhom polroku kompletný príbor.

Neprítomnosť  dieťaťa  a odhlásenie  zo  stravy  oznámi zákonný zástupca deň  vopred alebo telefonicky najneskôr  do  8,00 hod. v deň  neprítomnosti  dieťaťa.  Ak  sa  tak  nestane, uhrádza  plnú  stravnú  jednotku,  ktorú  dieťa  obvykle  odoberá. Ak zákonný zástupca dieťa včas neodhlási zo stravy, môže si obed za prvý deň prevziať do obedára v čase od 11,00 hod – do 12,30 hod.

Individuálne donášanie hotovej stravy pre deti do školskej jedálne je neprípustné s výnimkou diétneho stravovania – v zmysle  vyhlášky MZ SR č. 330/2009 Z. z..

3. 2. 8 Pobyt detí vonku:

Počas pobytu detí vonku je učiteľka povinná zabezpečiť plnohodnotnú organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle všeobecne záväzných predpisov a podľa pokynov riaditeľa. Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí vo veku od 3 do 6 rokov. Pri vyššom počte zabezpečí riaditeľ ďalšieho zamestnanca školy, ktorý pod vedením učiteľky dbá na bezpečnosť detí. S triedou detí so zdravotným znevýhodnením  sa uskutočňuje vychádzka len za prítomnosti dvoch zamestnancov MŠ. Pobyt vonku sa realizuje každý deň. Výnimkou sú nepriaznivé počasie – silný nárazový vietor, dážď, silný mráz. V letnom období sa upravuje podľa intenzity slnečného žiarenia, využíva sa na pobyt vonku terasu, alebo tienisté miesta na školskom dvore. Pokožka detí sa ošetruje opaľovacím krémom (so súhlasom rodičov).

3. 2. 9 Organizácia počas spánku:

Počas popoludňajšieho oddychu učiteľka dbá na primerané oblečenie detí (pyžamo). Zabezpečí vetranie, zatemnenie žalúziami. Zaspávanie im spríjemní prečítaním rozprávky, pustením relaxačnej hudby. Ak je potrebné, individuálne sa im venuje. Zabezpečuje výmenu pyžám (každý piatok)

3. 2. 10 Organizácia krúžkovej činnosti :

Krúžková činnosť v materskej škole sa realizuje s prihliadnutím na usporiadanie dňa detí. Záujmové krúžky sa realizujú pod vedením pedagogických zamestnancov materskej školy alebo lektorov, ktorí sú spôsobilí vykonávať záujmové aktivity s deťmi. Za obsah a kvalitu realizovania krúžkovej činnosti sú zodpovedné pedagogické zamestnankyne a kvalifikovaní lektori, ktorí na začiatku školského roka predložia riaditeľke materskej školy na schválenie plán činnosti. Krúžková činnosť sa organizuje na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.

3. 2. 11 Časový harmonogram krúžkovej činnosti :

anglický jazyk:  každý štvrtok o 14,45 hod do 15,15 hod. - krúžok vedie externá lektorka.

Časový harmonogram krúžkovej činnosti môže byť upravený podľa  požiadaviek zo strany zákonných zástupcov a z dôvodu potreby dodržiavať psycho - hygienické zásady , v súlade s § 4 ods. 9 vyhlášky č. 308/2009 Z. z. o materskej škole.

3. 2. 12 Organizácia ostatných aktivít:

Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe Plánu práce školy najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojím podpisom. Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku sa môžu použiť aj verejnú dopravu. Riaditeľka písomne oznámi zriaďovateľovi organizovanie podujatia. Pre deti, ktoré sa na exkurzii alebo výlete nemôžu zúčastniť, materská škola zabezpečí náhradný program a primeraný dozor nad ich bezpečnosťou.

3. 3 Zákonný zástupca dieťaťa svojim podpisom na  informovanom súhlase potvrdzuje, že:

- bol informovaný o organizovaní krúžkovej činnosti, na ktorú svoje dieťa záväzne prihlásil; ako aj s dôsledkami svojho súhlasu – riadna a včasná úhrada poplatkov

- potvrdzuje svoj súhlas s účasťou svojho dieťaťa na akciách organizovaných materskou školou v zmysle Plánu práce školy.

- potvrdzuje svoj súhlas s účasťou svojho dieťaťa na akciách a poskytnutím informácií o akciách, ktoré sa konajú mimo areálu materskej školy - exkurzie do knižnice, do základnej školy,  divadla, na železničnú stanicu, na výstavy,  ihrisko.

Materská škola pravidelne informuje o dianí v MŠ, o realizovaných akciách a aktivitách aj prostredníctvom fotografií z akcií a aktivít detí na hlavnej nástenke, webovej stránke školy. Zákonný zástupcovia boli o tejto skutočnosti riadne informovaný a svojim podpisom súhlasia s takouto propagáciou materskej školy.

3. 4 Úsporný režim chodu materskej školy :

Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov v prípade nízkej dochádzky detí do materskej školy z dôvodu zvýšenej chorobnosti, hlavne v zimných mesiacoch, riaditeľka môže rozhodnúť o spájaní tried. Spájanie  tried sa uskutočňuje, kde je to ekonomicky najvýhodnejšie. Pri rozhodnutí o spájaní tried sa dbá na zabezpečenie kvalitnej výchovy a vzdelávania. Nadbytok zamestnancov v takomto prípade riaditeľka rieši udelením náhradného voľna alebo čerpaním dovolenky. Spájajú sa triedy i počas neprítomnosti učiteliek , z dôvodu chorobnosti alebo školení, a to vtedy, ak je počet detí v triedach nižší ako 12.

3. 5 Vykonávanie pedagogickej praxe v materskej škole :

Študentky stredných a vysokých škôl, ktoré majú záujem o vykonávanie pedagogickej praxe počas školského roka, sa hlásia u riaditeľky materskej školy.

Riaditeľka školy:

· poučí študentku o BOZP na pracovisku, o čom vypracuje písomný záznam s podpismi poučených,

· oboznámi študentku so Školským poriadkom materskej školy a školskou dokumentáciou,

· zaradí študentku do triedy.

3. 6 Triedny učiteľ:

Podľa § 8 ods. 1 vyhlášky č. 308/2009 Z. z.  o materskej škole, riaditeľka materskej školy určí pre každú triedu triednu učiteľku

Triedna učiteľka zodpovedá za úplnosť a správnosť pedagogickej dokumentácie týkajúcej sa detí, alebo triedy, spolupracuje so zákonným zástupcom, ostatnými pedagogickými zamestnancami. Zákonným zástupcom poskytuje triedna učiteľka pedagogické poradenstvo. Spolupracuje so  všeobecným lekárom pre deti a dorast a príslušným školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie.

Ak je triedna učiteľka neprítomná dlhšie ako 30 dní, riaditeľka ustanoví na jej zastupovanie iného pedagogického zamestnanca.

Riaditeľka zriadila pre učiteľky metodické združenie, ako svoj poradný a iniciatívny orgán,( § 6 ods.3, zákona 308/2009 Z. z.),  ktorý sa zaoberá pedagogickými a výchovno-vzdelávacími problémami. Členmi metodického združenia sú všetky učiteľky materskej školy. Vedením metodického združenia poverila  riaditeľka  školy pani učiteľku Alenu Pšenákovú.

Metodické združenie pracuje podľa štatútu MZ a Plánu činnosti, ktorý každoročne schvaľuje riaditeľka. Plán činnosti metodického združenia je prílohou Plánu práce školy na príslušný školský rok.

3. 7 Register detí :

Register detí je zoznam detí prijatých do materskej školy podľa § 157 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ). Je určený na overovanie dokladov o vzdelaní a o získanom stupni vzdelania a na účel štatistických zisťovaní.

Register detí vedie materská škola v školskom registri detí, je neverejný.

Údaje v registri detí spracováva riaditeľka školy. Pri práci s registrom detí  je povinná dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane osobných údajov. Materská škola vedie v školskom registri údaje podľa § 158 školského zákona. Riaditeľka školy poskytuje zriaďovateľovi údaje podľa stavu k 15. septembru príslušného školského roka. Na zber, spracovanie a vedenie osobných údajov uvedených v registri detí podľa tohto zákona sa vzťahujú osobitné predpisy. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zverejňovaním na webovej stránke MŠ , dáva zákonný zástupca dieťaťa pri nástupe do MŠ na žiadosti, ktorá je súčasťou triednej dokumentácie a je spracovaná v zmysle § 7 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov.

 

Článok 4:

4. 1 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou a násilím

     V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí zamestnanci MŠ sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä vyhláškou MŠ SR č.308/2009 Z.z. o materských školách v znení zmien a doplnkov vyhlášky MŠ SR č.81/1997 Z.z., § 132 až 135 a § 170 až 175 Zákonníka práce, zákonom Národnej rady SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, § 422 Občianskeho zákonníka zákonom Národnej rady SR č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení zmien a doplnkov, pracovným poriadkom a internými pokynmi riaditeľa materskej školy.

Za dodržanie hygienických predpisov v priestoroch MŠ a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci v rozsahu im určenej pracovnej náplne.

Materská škola je pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach súvisiacich s výchovou a vzdelávaním povinná:

1. Prihliadať na základné fyziologické potreby detí.

2. Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických     javov.

3. Poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

4. Viesť evidenciu školských úrazov, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti a pri činnostiach organizovaných školou; pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze. Pri úraze zabezpečí učiteľka 1. pomoc a lekárske ošetrenie. O úraze a uskutočnených opatreniach neodkladne informuje zákonného zástupcu dieťaťa.

5. Podľa § 24 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť v MŠ umiestnené len dieťa, ktoré:

· je spôsobilé na pobyt v kolektíve,

· neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,

· nemá nariadené karanténne opatrenie.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní, vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa všeobecný lekár pre deti a dorast, zákonný zástupca ho predloží pred prvým nástupom dieťaťa do MŠ.

Skutočnosti uvedené v predchádzajúcich bodoch potvrdzuje písomným vyhlásením  zákonný zástupca dieťaťa. Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň. Vyhlásenie predkladá zákonný zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ a po neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako 14 dní.

6. Ak dieťa počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje zákonného zástupcu dieťaťa, respektíve splnomocnenú osobu.

7. V prípade výskytu vší dieťa prijímame až po ošetrení špeciálnymi prípravkami, s úplne vyčistenou vlasovou časťou hlavy a po súhlase ošetrujúceho resp. kožného lekára.

8. Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí  starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí. S triedou s deťmi vo veku od troch do štyroch rokov a s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka detí vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov.

9. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov  lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor.

10. Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy a ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí počet pedagogických zamestnancov takto:

a) na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca,

b)  v škole v prírode je počet detí podľa vyhlášky MŠ SR č. 305/2008 Z. z. O škole v prírode,

e) na výletoch a exkurziách treba dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods. 10 školského zákona.

11. Elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musí byť zabezpečené proti možnosti použitia deťmi.

4. 2 Zákonní zástupcovia sú zodpovední za to, že odovzdajú dieťa do MŠ zdravé.

Do MŠ neprijímame deti: so zvýšenou teplotou, užívajúce antibiotiká, s vírusovým ochorením, s hnačkami, so zvracaním. so silným kašľom,…

Zákonní zástupcovia sú povinní oznámiť výskyt infekčnej choroby v mieste bydliska dieťaťa, a to z dôvodu, aby sa v priestoroch školy mohli včas urobiť potrebné opatrenia.

Podľa vyhlášky č. 308/2009 Z. z.  § 7 ods. 7 pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ.

4. 3 Podľa zákona č. 87/2009 Z. z. o ochrane nefajčiarov sa v priestoroch materskej školy a školského dvora zakazuje fajčiť, porušenie sa trestá podľa zákona.

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí, o ich ochranu pred sociálno - patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím sa zamestnankyne materskej školy riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä §7 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 306/2008 o materskej škole, §132 aţ 135 a §170 aţ 175 Zákonníka práce, zákonom Národnej rady SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, § 422 Občianskeho zákonníka, zákonom Národnej rady SR č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, Zákonom NR SR 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve, pracovným poriadkom a internými pokynmi riaditeľky materskej školy.

4. 4 V prípade úrazu dieťaťa postupujú zamestnanci materskej školy nasledovne: 

Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom / odreniny po páde/, ošetrí ho učiteľka obvyklým spôsobom: umyje poranenie čistou vodou a podľa potreby prelepí.  Úraz a spôsob ošetrenia sa zaeviduje vo filtri dňa v prípade väčšieho poranenia s možnosťou následkov poranenia v  evidencii školských úrazov.

Ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje lekárske ošetrenie, zdokumentuje situáciu fotografiou a učiteľka sa ihneď skontaktuje s rodičom, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. Ak je rodič nezastihnuteľný, odvedie dieťa na ošetrenie  alebo ho sprevádza sanitkou. Po návrate z ošetrenia zaznamená úraz do evidencie úrazov a znovu kontaktuje rodičov dieťaťa. Zabezpečí odovzdanie lekárskych záznamov o ošetrení úrazu rodičom dieťaťa.

V prípade úrazu ohrozujúceho život dieťaťa učiteľka požiada o privolanie rýchlej zdravotníckej pomoci a súčasne rodičov dieťaťa ktorýmkoľvek zamestnancom materskej školy, súčasne poskytuje dieťaťu prvú pomoc. Ak dieťa potrebuje ošetrenie v nemocnici, učiteľka ho sprevádza až do príchodu rodičov. Taktiež je povinná úraz zaevidovať, lekársku správu odovzdať rodičom. Materská škola eviduje registrované a neregistrované školské úrazy. Evidencia obsahuje meno a priezvisko dieťaťa, ktoré utrpelo úraz, deň, hodinu, charakter úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, stručný popis ako k úrazu došlo, svedkov úrazu, meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie, počet vymeškaných dní z dôvodu úrazu, zdravotnú poisťovňu dieťaťa, zariadenie, v ktorom bolo vykonané ošetrenie úrazu. Záznam spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu dozor nad dieťaťom, ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa alebo zamestnanec poverený riaditeľom. Záznam sa zaeviduje v deň úrazu. Ak dieťa chýba menej ako 4 dni ( 0 až 3), úraz je neregistrovaný školský úraz. Ak dieťa chýba v škole  na základe stanoviska ošetrujúceho lekára viac ako 3 dni, úraz je registrovaný školský úraz.

Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do 4 dní po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam o registrovanom školskom úraze spisuje podľa vzoru pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával dozor nad dieťaťom v čase úrazu., ak to nie je možné záznam spíše triedny učiteľ najneskôr do 7.dní odo dňa vzniku úrazu. Záznam podpíše rodič dieťaťa, učiteľka, ktorá záznam spísala a riaditeľka školy. K spísaniu záznamu je pozvaný rodič dieťaťa.

Riaditeľka školy je povinná úraz do 7.dní od jeho vzniku zaevidovať  prostredníctvom webovej aplikácie Úr (MŠ SR) 1-01 sledujúcej štatistiku úrazovosti na školách.

Záznam o registrovanom úraze dostanú: rodič dieťaťa, škola, technik BOZP, poisťovňa, v ktorej má škola vybavené úrazové poistenie detí. Vo veci finančného odškodnenia školského úrazu od poisťovne koná riaditeľka v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa.

4. 5 Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog:

a)  Zamestnanci MŠ vedú deti k zdravému životnému štýlu, rozlišovaniu zdravých a  nezdravých návykov pre život a zdravie.

b)  Poskytujeme deťom dostatok podnetov a možnosti realizácie rôznych aktivít, čím ich vedie k plnohodnotnému životu bez drog.

c) V prevencii využívame vhodnú literatúru a preventívne výukové programy, ktoré sú zakomponované v pláne práce školy.

d) Primeranou formou informujeme deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka.

e)  Zabezpečujeme v celom areáli prísny zákaz fajčenia .

f)  Uzamykaním budovy MŠ, dbáme o to, aby sa do budovy nedostali nepovolané osoby, čím zabránime možnosti zlých vplyvov na deti

g)  Učiteľky sa vzdelávajú na seminároch a školeniach, študujú si potrebnú literatúru .

h)   Každý zamestnanec má povinnosť hlásiť riaditeľke MŠ podozrenie na šírenie legálnych alebo nelegálnych drog.

i)  Povinnosťou školníka je denne skontrolovať školský dvor, zistiť, či sa v areáli nenachádzajú predmety nasvedčujúce šíreniu alebo užívaniu drog , upovedomiť o tom riaditeľku MŠ.

j)   Ak učiteľky zistia poškodenie na predmetoch, pomôckach alebo zariadení, ktorý môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť detí, zabezpečia jeho odstránenie osobne alebo to oznámia nepedagogickému zamestnancovi školníčke. Tá ho podľa svojich schopností odstráni, prípadne oznámi riaditeľke ako poruchu vyžadujúcu opravu odborníkom.

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učiteľky povinné zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno - patologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade podozrenia na fyzické alebo psychické týranie či ohrozovanie mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s riaditeľkou školy, prípadne so zariadením výchovného poradenstva a prevencie, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

4. 6 V prípade výskytu vši vlasovej /pedikulóza/ postupujú zamestnanci materskej školy nasledovne: 

Ak zákonný zástupca dieťaťa zistí u svojho dieťaťa výskyt vši vlasovej, bezodkladne to nahlási triednej učiteľke a riaditeľke MŠ v záujme zamedzenia šírenia pedikulózy. Hromadný výskyt hlási riaditeľka na odbor epidemiológie RÚVZ. V prípade výskytu je nutné včasné začatie dezinsekčnej akcie, ktorú je nutné vykonať v celom kolektíve, aj u zdravých členov. Súčasne je nutné zahubiť vši, ktoré sa môžu vyskytovať na pokrývkach hlavy, hrebeňoch, kefách, bielizni, s ktorými prišla hlava zavšivenej osoby do styku.

 

Opatrenia:

U všetkých detí a pedagógov v triede a ich všetkých rodinných príslušníkov je nutné umyť vlasy šampónom proti všiam – podľa návodu na použitie. Osobnú a posteľnú bielizeň je nutné vyvariť, vyprať pri vysokých teplotách, dôkladne vysušiť, vyžehliť. Čiapky, šály a iný odev, ktorý nie je možné vyprať, je nutné vystaviť účinkom slnečného žiarenia, postriekať prípravkom na vši. Matrace, žinenky postriekať prípravkom, dôkladne vyvetrať, vystaviť účinkom slnečného žiarenia, nepoužívať 3-4 dni. Hrebene, kefy je potrebné vyčistiť, a namočiť do roztoku s obsahom chlóru.

Každý musí používať vlastné predmety osobnej hygieny a zabrániť vzájomnému požičiavaniu.

V materskej škole učiteľka pri rannom filtri preventívne kontroluje aj čistotu vlasov dieťaťa (najmä v období zvýšeného výskytu vší). V prípade pozitívneho nálezu učiteľka dieťa izoluje od ostatných do príchodu zákonného zástupcu dieťaťa. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný zabezpečiť vyčistenie vlasovej časti dieťaťa od vší a zárodkov, čo dokladuje potvrdením od pediatra.

Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch MŠ a ochrany zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví pracovníci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.

Článok 5:

5. 1 Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy a ochrana spoločného a osobného majetku

1. Pri každom svojvoľnom poškodení alebo zničení majetku materskej školy sa bude požadovať úhrada od zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo. Vzťahuje sa to aj na splnomocnenú osobu, ktorá prichádza do materskej školy pre dieťa.

2. Pokiaľ škoda vznikla nedostatočným dozorom učiteľky nad dieťaťom, náhrada škody sa od zákonných zástupcov dieťaťa nebude požadovať.

3. V budove materskej školy je bez sprievodu zamestnanca materskej školy akýkoľvek pohyb cudzej osoby zakázaný.

4. Vetranie miestností na prízemí sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca materskej školy.

5. Popoludní, po skončení prevádzky v triede je školníčka povinná skontrolovať uzatvorenie okien.

6. Po ukončení prevádzky materskej školy je učiteľka povinná odložiť didaktickú techniku na vopred určené, uzamykateľné miesto.

7. Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v dohode o hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle popisu práce.

8. Osobné veci si zamestnanci materskej školy odkladajú na určené miesto.

9. Po ukončení prevádzky materskej školy všetky priestory skontroluje a uzamkne  poverený zamestnanec.

III. Záverečné ustanovenie

Školský poriadok materskej školy je spracovaný v súlade s/so:

· Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

· Zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

· Zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

· Zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

· Zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

· Vyhláškou MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o materskej škole, v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.,

· Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,

· Všeobecne záväznými nariadeniami obce Dolné Kočkovce o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách a v školských jedálňach,

· Metodikou predprimárneho vzdelávania, vydaného ŠPÚ 2011, ISBN 978-80-968777-3-7

· Pracovným poriadkom pre pedagogických a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení .

Školský poriadok je záväzný pre všetkých   zamestnancov materskej školy, deti a ich zákonných zástupcov . V prípade porušenia školského poriadku môže riaditeľka materskej školy vydať rozhodnutie o uložení výchovného opatrenia, resp. ukončení dochádzky .

 

Zrušovacie ustanovenie: 

Zrušuje sa platnosť  predchádzajúceho Školského poriadku vydaného dňa  01.09.2015

Školský poriadok materskej školy nadobúda účinnosť od: 01.09.2016

 

V Dolných Kočkovciach dňa: 1.9.2016                                   Jancíková Božena, riaditeľka MŠ


Dodatok č.1 k Školskému poriadku Materskej školy Moyzesova 263/12 Dolné Kočkovce

Článok 4:

 1. 1 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou a násilím

Uplatnenie zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, § 24. Odsek 6,7 a 8 opravuje spôsobilosť dieťaťa pre umiestnenie v predškolskom zariadení.

(6) V predškolskom zariadení môže byť umiestnené dieťa, ktoré:

 1. Je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve
 2. Neprejavuje príznaky prenosného ochorenia
 3. Nemá nariadené karanténne opatrenie

(7) Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní vydá, vydá zákonnému zástupcovi ošetrujúci lekár. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve predkladá pred prvým vstupom dieťaťa do predškolského zariadenia

(8) Skutočnosti uvedené v odseku 6 písm. b) a c) potvrdzuje písomným vyhlásením zástupca dieťaťa. Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň. Vyhlásenie predkladá zástupca dieťaťa pred prvým vstupom do materskej školy a po neprítomnosti dieťaťa dlhšej ako päť dní.

 

Dňa: 28.8.2017

 

 


 

Obnova materskej školy v obci Dolné Kočkovce

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka