Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Školský vzdelávací program

Materská škola Moyzesova 263/12 Dolné Kočkovce

Školský vzdelávací program

Detský svet

 

 

MŠ Dolné Kočkovce

 

 

Jancíková Božena

riaditeľka MŠ

 

Identifikačné údaje o materskej škole
 

Názov Školského vzdelávacieho programu Detský svet
Stupeň vzdelania predprimárne
Dĺžka štúdia niekoľkoročná dochádzka
Formy výchovy a vzdelávania celodenná
Vyučovací jazyk slovenský
Predložený zriaďovateľovi 30.08.2016
Prerokovaný v pedagogickej rade 30.08.2016
Prerokovaný v rade školy: 30.08.2016
Vydaný dňa: 01.09.2016


 

Názov materskej školy:

Materská škola Moyzesova 263/12,

Dolné Kočkovce

Adresa materskej školy:

Materská škola Moyzesova 263/12,

020 01 Dolné Kočkovce

Telefónny kontakt: 042/4677466
E - mailová adresa: skolka @ obecdolnekockovce .sk


Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania

Pri stanovení vlastných cieľov  sme vychádzali:

 • z podmienok materskej školy  
 • z požiadaviek všeobecných cieľov ustanovenými v Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských školách  
 • z cieľov stanovenými v koncepčnom zámere rozvoja materskej školy
 • z potrieb a záujmov detí a ich zákonných zástupcov
 • zo schopností pedagogických zamestnancov

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v našej materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávania v základnej škole a na život v spoločnosti prostredníctvom kvalitnej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov a podnetného, hrového prostredia materskej školy.

Vlastné ciele:

 • Pripraviť estetické a stimulujúce prostredie – bohaté na tlač, obrázkový a didaktický materiál reflektujúci ročné  obdobie, obsah konkrétneho vzdelávania
 • Zabezpečiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené školské prostredie
 • Utvárať priaznivú sociálnu klímu – realizovať ranné sedenia, sociomorálne diskusie
 • Uplatňovať prosociálny výchovný štýl
 • Uspokojovať individuálne potreby dieťaťa
 • Využívať tvorivé, kreatívne činnosti detí v materskej škole, na získavanie zručností a vedomostí v rozličných oblastiach výchovy a vzdelávania
 • Zvyšovať telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť, podporovať a rozvíjať zdravý telesný a duševný vývin dieťaťa prostredníctvom pohybových aktivít s cieľom posilniť zdravotný a fyzický stav detí
 • Prostredníctvom skúmania, bádania, experimentovania a  zážitkového učenia, poznávať prírodu, jej zákonitosti a rozvíjať u detí  environmentálne cítenie
 • Poznávať a prakticky uplatňovať dodržiavanie  základných pravidiel o cestnej premávke  (vedieť sa obozretne správať na ceste, rozlišovať dopravné značky určené chodcom a dopravným prostriedkom, uvedomiť si význam reflexných prvkov, vedieť využívať prechod pre chodcov)
 • Utvárať predstavu detí o ľudových, kultúrnych tradíciách a zvykoch  regiónu, zapájať sa aktívne do  prípravy osláv sviatkov a kultúrnych podujatí
 • Získavať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania v materskej škole, podporovať spoluprácu na spoločných podujatiach

 

 1. Vlastné zameranie materskej školy

     V našej materskej škole sa zameriavame  na tvorbu podnetného prostredia, ktoré je základom pre zážitkové učenie. Dieťa, keď je obklopené prostredím, ktoré ho k aktivitám nabáda, podnecuje jeho skúmanie, bádanie, je motivované k učeniu sa, ktoré realizujeme prostredníctvom hier a edukačných aktivít.  Takto môže zmysluplne prežiť obdobie dochádzky do materskej školy.

Naša materská škola je dvojtriedna. Budova a školský dvor je zrekonštruovaný  a zmodernizovaný.

Interiér herní, šatní, chodieb je vybavený novým nábytkom a vkusne, esteticky a aktuálne dopĺňaný výzdobou a tvorivými výrobkami detí, učiteliek.

Exteriér materskej školy tvorí nové dopravné ihrisko, multifunkčné preliezačky, environmentálna záhrada Slniečko. Estetiku školskej záhrady dotvára kvetinová výzdoba, výsadba stromov a kríkov, „pastelkové oplotenie“.  Zrekonštruovaná je aj terasa materskej školy, ktorá slúži deťom na hry rôzneho druhu aj v čase nepriaznivého počasia.

Takto udržiavané a zmodernizované priestory využíva materská  škola  na podporu  osobnostného  rozvoja   detí   v  oblasti    sociálno-emocionálnej, intelektuálnej,   telesnej,  morálnej,  estetickej,  rozvíja   schopnosti   a   zručnosti,   utvára  predpoklady   na   ďalšie   vzdelávanie.   Pripravuje  deti na   život    v  spoločnosti   v súlade  s ich individuálnymi a vekovými osobitosťami.

Dobrá   spolupráca  s rodičmi  je   jedným  z   hlavných   cieľov   našej materskej  školy.  Rodičia  sú prostredníctvom  rodičovských  združení,  pohovorov  a oznamov  informovaní o akciách a podujatiach  školy,  na  ktorých  sa  zároveň  môžu  podieľať  a  zúčastňovať.  Okrem  toho skvalitňujeme interakciu medzi školou a ostatnými  subjektmi výchovy a vzdelania.

Zdravý životný štýl – pohyb je pre deti v predškolskom veku prirodzenou činnosťou, ktorá im prináša radosť. V dnešnej dobe, by mal byť neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu. Preto sa zameriavame na rozvíjanie a upevňovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti detí a s tým súvisiace upevňovanie vôľových vlastností a prosociálneho správania. Pohybové aktivity, ktoré realizujeme rozdeľujeme na sezónne  / branné vychádzky do prírody, letné olympiády, športové aktivity v spolupráci s rodičmi (mama, poďme športovať), predplavecký výcvik/ a denné /realizované v školskej záhrade, kedy na pohyb využívame trampolínu, detské preliezačky a zostavy, taktiež nadstrešenú terasu, ktorú využívame aj v čase nepriaznivého počasia na pohybové aktivity a hry/.

So zdravým životným štýlom súvisí aj zdravé stravovanie, ktoré nám zabezpečuje školská jedáleň. Rodičia v rámci detských narodeninových osláv prispievajú  ovocím, ktorým sú spestrené naše oslavy. Na spoločné stretnutia a posedenia s rodičmi pripravujeme s deťmi  zdravé šalátiky, nátierky, sušené ovocie a bylinkové čajíky.

Environmentálna výchova – Ochrana prírody patrí pri súčasnom stave znečistenia k prioritám mnohých inštitúcií. Aj my prispievame aktivitami k prebudeniu detskej myšlienky o starostlivosť prírody. Deti majú možnosť oboznámiť sa každý rok v rámci  besedy s niektorým jej, alebo viacerými odvetviami – včelárom, rybárom, lesníkom, ochranárom. Majú možnosť sa stretnúť so sokoliarmi, sledovať zrod motýľa v motýlej farme, vyrábať v spolupráci s rodičmi  vtáčie búdky. Svojím pričinením dbať o čistotu a poriadok na školskej záhrade, sadiť a polievať liečivé a okrasné rastliny. Bádať, skúmať a pozorovať drobné živočíchy a rastliny prostredníctvom lúp a mikroskopu (záhrada Slniečko).

Dopravná výchova – je v materskej škole tiež veľmi dôležitá. Aj napriek tomu, že budova nie je na hlavnej ceste, denne sú deti vystavené ruchu ulice. Ako sa správať na ulici, či už ako chodec, alebo cyklista im pomáha dopravné ihrisko, ktoré je vybudovaní na školskom dvore a ktoré takmer denne využívame. Uskutočňujeme na ňom dopravné súťaže za prítomnosti príslušníkov policajného zboru (Ďurkechová, Brezina), alebo len tak trénujeme jazdu na bicykloch, kolobežkách a odrážadlách.

Ľudové tradície – popri napredovaniu v moderných IKT technológiách nezabúdame vštepovať deťom lásku k ľudovým zvykom a tradíciám. Najviac ich uplatňujeme počas Vianočných a Veľkonočných sviatkov a Fašiangov, kedy si pripomíname zvyky našich predkov, ktoré si po celé roky uchovali svoje čaro a jedinečnosť. Aktivitami je - zdobenie perníkov a vajíčok, zdobenie „mega-vajca“ v spolupráci s obcou, organizovanie detského karnevalu, vystúpenie pre rodičov s prvkami ľudových tradícií.

 

Učebné osnovy

MŠ Dolné Kočkovce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdelenie učebných osnov na 10 tém a 41 podtém:

 

Téma mesiaca:

 

 

Podtéma:

 

September – Zoznamovací mesiac

 

Poď sa so mnou hrať

U nás v „škôlke“

Čo rastie na poli

Držíme sa za rúčku

Čo robíme v materskej škole

 

Október – Ovocníčkový mesiac

 

Záhrada plná dobrôt

Šarkan letí

Športom za zdravím

Farbičky – čarbičky

 

November – Mesiac so strašidlami

 

Tajomný les

Predmety okolo nás

Počasie

Lesné zvieratá

Privítajme Mikuláša

 

December – Adventný mesiac

 

Ako sa chystáme na Vianoce

Vianočná prskavka

Vianočné zvončeky

 

Január – Mrazivý mesiac

 

Sniežik sa nám chumelí

Prosba vtáčikov

Tajomstvo neživej prírody

Abeceda zdravia

 

Február – Veselý mesiac

 

Fašiangový karneval

Čím budem

Čo tie očká vidia, čo tie rúčky robia

Dobré ráno, dobrú noc

 

Marec – Snežienkový mesiac

 

Knižka – môj kamarát

Od semienka k rastlinke

Jarné kvety

Pyramída zdravia

 

Apríl - Dáždnikový mesiac

Náš priateľ strom

Na ceste nie si sám

Zvieratá a ich mláďatá

Na ceste nie si sám

 

Máj – Srdiečkový mesiac

 

Naše mamičky

Moja dedina

Čo sa skrýva v tráve, pod zemou

Raketou do vesmíru

 

Jún – Mesiac šťastných detí

 

Deti sveta

Cestujeme po Slovensku

Exotické zvieratá

Život pri vode

 

September – Zoznamovací mesiac

 

Charakteristika:3.jpg

     Prvý tematický celok vytvára podmienky pre úspešnú adaptáciu dieťaťa v prostredí materskej školy. Deti sa zoznamujú s novými kamarátmi, spoznávajú prostredie školy a jej zamestnancov. Zvykajú si na organizáciu dňa, ktorá je odlišná od rodinného prostredia, osvojujú si triedne pravidlá. Deti získajú nové poznatky o tom, čo rastie v záhrade a o význame ovocia a zeleniny pre naše zdravie a pozorujú, identifikujú a vyvodzujú úsudky. Hľadajú súvislosti medzi stravovaním a zdravím. Zameriavajú pozornosť na osvojovanie si základných pravidiel cestnej premávky týkajúce sa chodcov. Tento tematický celok deťom ponúka usporadúvanie a hľadanie princípu usporiadania konštrukčné, výtvarné a pohybové činnosti, ktoré učiteľke spätne poskytujú východiská pre uplatnenie diagnostických nástrojov.

 

Október  – Ovocníčkový mesiac

 

Charakteristika:4.jpg

     V mesiaci október sa jeseň ukáže v celej svojej nádhere a v tomto duchu sa nesie celý obsahový celok. Deti poznávajú ročné obdobie- jeseň, ako „pani bohatú“ so všetkou jej nádherou a štedrosťou, všímajú si zmeny v prírode, triedia prírodné objekty. Vychádzky do prírody nemajú len poznávacie, ale aj ochranárske a športové ciele, čo je prepojené aj s osvojovaním si základov zdravého životného štýlu. A nakoľko je október mesiacom úcty k starším, deti si svoje pohybové zručnosti a šikovnosť môžu rozvíjať aj súťaživou formou v rámci projektu: Mama, poďme športovať, na ktorej sa zúčastňujú nielen mamičky, ale aj babičky.  

 

November  – Mesiac so strašidlami

 

Charakteristika:5.jpg

     November je zvyčajne mesiac upršaný, zamračený a možno s tým súvisí, že má nádych  strašidelného a tajomného. Deti budú poznávať plynúci čas, časové vzťahy a z neho vyplývajúce zmeny - počasie, prípravu lesných zvierat na zimu, tajomný les. Svojimi zmyslami budú deti objavovať okolitý svet, predmety okolo nás, priestorové geometrické tvary. Aj naďalej budú rozvíjať informačné kompetencie prostredníctvom dostupných digitálnych pomôcok. Tajomno sprostredkujú deťom nielen rozprávky, ale aj strašidelné tvorenie – maľovanie, tvorenie z prírodnín a rôzneho odpadového materiálu. Koncom mesiaca začne príprava na Mikuláša- nácvikom básní, piesní, maľovaním Mikulášskych čižmičiek.

 

December – Adventný mesiac

 

Charakteristika:

            Adventný mesiac december je obdobím vianočných sviatkov, kedy sa schádza celá rodina pri stromčeku a štedro prestretom stole a spoločne prežívajú neopakovateľné chvíle pokoja, lásky, štedrosti, spolupatričnosti a obdarúvania sa. Deti sa zapájajú do vianočných príprav nielen doma, ale aj v MŠ. Získavajú nové zručnosti pri pečení a zdobení medovníkov, využívajú prírodný a odpadový materiál pri zhotovovaní ikeban, adventných vencov, vianočných ozdôb, darčekov a pozdravov. Pečú a zdobia medovníky, vyrábajú ikebany, adventné vence, vianočné ozdoby a darčeky. Rozprávajú sa o očakávaných prekvapeniach pod stromčekom, a snažia sa konať dobré skutky a slušne sa správať, aby bolo prekvapení pod stromčekom čo najviac. Učia sa básne, piesne, nacvičujú tančeky, dramatické scénky a pripravujú kostýmy s rekvizitami na vianočnú besiedku pre rodičov. Celú predvianočnú atmosféru a prípravu na najkrajšie sviatky roka umocňujú čarokrásne znejúce vianočné koledy a piesne.

6.jpg

Január – Mrazivý mesiac

 

Charakteristika:

     Mrazivý mesiac január je zameraný na utváranie postojov k zdravému životnému štýlu a poznávaniu fyzikálnych a prírodných zákonitostí prostredníctvom hier a objavných pokusov so snehom. Deti si vytvárajú pozitívny vzťah k pohybu na čerstvom vzduchu pri sezónnych športoch ale aj  zimných radovánkach so snehom. Vštepujeme im hravou formou základné predstavy o prevencií voči chorobám, zodpovednosti a starostlivosti voči svojmu zdraviu a zdraviu a bezpečiu iných ľudí. Pozorujeme správanie zvierat v zime a vyhľadávame ich stopy v snehu. Pravidelne prikrmujeme vtákov na školskom dvore, aby nám za odmenu mohli na jar za odmenu štebotať a spievať.

7.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Február – Veselý mesiac

 

Charakteristika:

     Veselý mesiac február je obdobím zameraným na prežívanie radosti, veselosti a uspokojenia. Utvárame povedomie o tradíciách našej kultúry oslavou fašiangového karnevalu, na ktorý sa deti svedomito pripravujú nielen básňami, piesňami, ale aj získavaním zručnosti a skúsenosti pri výrobe karnevalových šašov, masiek a čiapok. Deťom priblížime niektoré tradičné remeslá, ale aj pracovné náplne vybraných profesií, s ktorými prichádzajú do styku.  Spoznávame  nielen ľudské telo, ale aj pozitívne a negatívne vlastnosti ľudí. Rozhovormi a opismi činností sa chceme orientovať v časových  vzťahoch, hľadať slová s opačným významom, a využívať hudobné činnosti na zdieľanie radosti a spolupatričnosti v období fašiangov.

8.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marec – Snežienkový mesiac

 

Charakteristika:

     Marec ako mesiac, sa nesie tradične v duchu literatúry. Je mesiacom o knihách, ich tvorbe, autoroch, obsahoch aj o ilustráciách. Deti sa učia orientovať v detskej knižnici, kde majú dostupnú literatúru. Učia sa , ako zaobchádzať s knihami, ako sa o ne starať, ako v nich listovať. Je to aj mesiac vítania jari, kedy sa pomaly lúčime so zimou, pozorujeme prebúdzanie prírody, jej premeny. Prichádzajúca jar sa bude niesť v znamení pozorovania, skúmania, rôznorodej rastlinnej ríše a posilňovania ochranárskych postojov k prírode. Nadviažeme  na doterajšie poznatky detí o zdravej výžive a budeme upevňovať a podporovať zdravé návyky detí a viesť ich k prevencii voči chorobám.

9.jpg

 

Apríl – Dáždnikový mesiac

 

Charakteristika:

     Tematický celok sa nesie v duchu veľkonočných sviatkov, kde sa deti aktívne zapoja  do príprav sviatkov jari, zoznámia sa s ľudovými tradíciami,  rôznymi technikami maľovania vajec. Svoje  pocity a dojmy z prežívania sviatku vyjadria  umeleckými výrazovými prostriedkami . Deti zo skúsenosti aj sprostredkovane budú poznávať a naučia sa pomenovať zvieratá a ich  mláďatá, spoznajú význam a ich úžitok pre človeka. V tematickom celku  doprava si osvoja  základné  pravidlá  účastníkov cestnej  premávky, oboznámia sa s dopravnými značkami.

10.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máj – Srdiečkový mesiac

 

Charakteristika:

     Cieľom obsahového celku  je priblížiť deťom domov ako pojem, ako miesto istoty a bezpečia, kde deti žijú so svojou rodinou. Tematický celok venovaný našim mamičkám je zameraný na pochopenie štruktúry rodiny a  funkcie rodičov s dôrazom na rolu matky. Deti vyjadria svoj vzťah k matke  aktívnou prípravou a prezentáciou na slávnostnej  besiedke.  Rôznorodosť  živočíšnej ríše a priame spoznávanie drobných živočíchov v prírode a na školskom dvore prinesie deťom spoznanie živej prírody a svoje poznatky môžu využiť v edukačných aktivitách. V ďalšom tematickom celku si rozšíria   elementárne poznatky o slnku, slnečnej sústave, mesiaci, hviezdach  a vesmírnom svete.  Vesmír približujeme ako tajuplnú a zároveň poznateľnú sféru poznania človeka , ktorý je jeho pozorovateľom a zároveň jeho súčasťou.

11.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jún – Mesiac šťastných detí

 

Charakteristika:

      Začiatok mesiaca patrí deťom a ich sviatku, ktorý oslávime hrami, súťažami, darčekmi. „Pozrieme sa do sveta“, kde žijú iné deti, exotické zvieratká a rastliny. Budeme sa o nich rozprávať, napodobňovať ich, kresliť.

Blížiace sa dovolenkové obdobie poskytuje deťom motiváciu na získanie informácií a poznania našej vlasti. Učia sa poznávať štátne symboly Slovenskej republiky, podľa kníh, obrázkov edukačných detských programov, oboznámia sa s dominantami krajiny, čo vyjadria aj výtvarne. Zaspievajú si a zahrajú ľudovú pieseň.

Letné obdobie je ideálnym časom na hry s vodou, skúmanie vody, ale aj na rozšírenie poznania detí o jej dôležitosti ako jednej z podmienok života na zemi. Deti si uvedomujú, že nielen na suchej zemi je život, ale aj pod vodou, kde sa pred očami ľudí „ukrývajú“ rôzne živočíchy a rastliny.

12.jpg

 

3.Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní

     Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. Augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Predprimárne vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku (predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov).

Dokladom o získanom stupni vzdelania je Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Osvedčenia sa odovzdávajú deťom posledný deň školského roka. Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sa vydávajú len na základe žiadosti zákonného zástupcu.13.jpg


 

školský vzdelávací program na stiahnutie

ŠkVP - Detský svet.pdf(1.2 MB)ŠkVP - Detský svet.pdf

Obnova materskej školy v obci Dolné Kočkovce

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka